Skiverne

Skivefonden

1766-1799

1800-1849

1850-1899

1900-1949

1950-1999

2000-

 


Oversigt alle skriver

Skiverne i perioden 1767 – 2019
Fuglekongeskiver er betegnet med K, dommerskiver med D, indtil med året 1831, hvor man ophørte med at give dommerskiver. De efterfølgende skiver er derfor fuglekongeskiver. Skivenummer er angivet i parentes.
1767 (1/K) Raadmand og Cancelliraad Gerhard Joachim van Deurs
1768 (2/D) Helsingørs borgmester og Cancelliraad Tewis Wilde
1768 (3/K) Kjøbmand og Vinhandler J.C. Sprunck
1770 (4/K) Kjøbmand C.C. Plum
1771 (5/D) Garver G.F. Saurbrey
1771 (6/K) Færgemand J.P. Sodenæs
1772 (7/K) Kjøbmand og Sukkerraffinadeur Johan Adam Späth
1773 (8/K) Arveprinds Frederik
1773 (9/D) P. Larsen
1773 (10/K) Etatsraad, Toldkæmmererer Putscher
1774 (11/K) Kjøbmand J.U. Schöning
1774 (12/D) Tømrermester J.H. Kratz
1775 (13/D) Kjøbmand J. Leerbech
1776 (14/D) Bager Joh. Dose
1776 (15/K) Geheimekabinetssekretær Ove Guldberg
1777 (16/D) Bager Søren Møller
1776 (17/K) Agent A. Claessen
1777 (18/K) Postmester J. Hansen
1778 (19/D) Kongelig beskicket Wogen Mester Peter Siøstedt
1779 (20/D) Peter Martin Vogt
1780 (21/K) Arveprinds Frederik
1780 (22/D) Kammerassessor J.M.C. Weise
1781 (23/D) Byfoged Biørnsen
1782 (24/K) Brygger Jens Sørensen
1782 (25/D) Kjøbmand J.U. Schøning
1783 (26/D) Brygger Friederich Hansen
1784 (27/K) Geheimeraad, Amtmand H. v Levetzow
1784 (28/D) Stads-Kæmner P.D. Hiort
1785 (29/K) Capitain af Søe Etadten og Inspectoer i Øresundt Louis Tuxen
1786 (30/D) Johannes Christophersen
1786 (31/K) Bødkermester Christian Philip Hecht
1787 (32/D) Glarmester J.M. Gædecken
1787 (33/K) Rebslagermester Bendt Svendsen
1788 (34/D) Chirurgus J.P. Beye
1789 (35/K) Krigs-Raad og Regiments Qvarteermester P. Petersen
1790 (36/D) Maler C.L. Schmidt
1790 (37/K) Kjøbmand John S. Diston
1791 (38/K) Bødkermester Christian Philip Hecht
1791 (39/D) Kjøbmand Adam Gradmann
1792 (40/D) Kandestøbemester J. Scherffenberg
1792 (41/K) Kjøbmand J.F. Braunbehrns
1793 (42/D) Peder Fischer Ryberg
1793 (43/K) Bager H.M. Mentz
1794 (44/K) Klokker B.O. Rønning
1794 (45/D) Kjøbmand Joachim B.P. Høst
1795 (46/K) Procurator C.P. Gamst
1796 (47/K) Printz Carl, Landgreve af Hessen
1796 (48/K) Carl, Printz af Hessen
1797 (49/K) Cancellieraad, Postmester J. Hanssen
1797 (50/D) Apotheker J.F. Steenberg
1798 (51/K) Prinds Carl, Landgreve af Hessen
1798 (52/K) Carl, Printz af Hessen
1799 (53/D) Kjøbmand L.N. Bentzon
1800 (54/K) Kjøbmand Jens Leerbech
1801 (55/D) Kjøbmand J.W. Tegner
1801 (56/K) Fabriqueur Hendrick Michael Mentz
1802 (57/D) Buntmager J.D. Elrøe
1802 (58/K) Handskemager Magnus Svendsen
1802 (59/K) Kjøbmand Michael Karck
1803 (60/D) Smedemester, Capitain Daniel Lundsteen
1804 (61/K) Friderick Christian, Hertug af Augustenborg
1805 (62/D) Brygger Ole Nielsen Birck
1805 (63/K) Uhrmager og Brygger Peter Larsen
1805 (64/D) Snedkermester A. Doss
1807 (65/D) Færgemand M.A. Meinert
1807 (66/K) Borgerlig Artilleri-Lieutenant Hans Thomsen Schrøder
1808 (67/D) Capitain og Organist Christian Holm
1808 (68/K) Lieutenant Daniel Lundsteen
1810 (69/D) Lieutenant, Buntmager C.A.P. Werner
1810 (70/K) Controllør J. Weise
1811 (71/D) Forstander H.L. OLrik
1811 (72/K) Rebslager Peder Andresen
1812 (73/D) Kjøbmand Truels N. Møller
1813 (74/D) Kjøbmand Troels Lund
1814 (75/K) Kjøbmand Niels Ulrick
1814 (76/K) Premierlieutenant Engelbret Petersen
1814 (77/D) Sadelmager G.J. Staulund
1815 (78/K) Lieutenant I det borgerlige Artilleri, N.C. Sanne
1815 (79/D) Capitain i det borgerlige Artilleri, Chr. Simmelkjær
1816 (80/D) Uhrmager Lauritz Larsen
1817 (81/K) Rebslager Peter Andresen
1818 (82/K) Færgemand Johannes Bakke
1818 (83/D) Glarmester P.F. Schrøder
1820 (84/D) Brygger Børge R. Lund
1824 (85/D) Lieutenant M.P. Tegner. Ej gengivet
1825 (86/K) Skomagermester Daniel Wilh. Hannemann
1826 (87/K) Oberst v. Nægler
1827 (88/K) Glarmester P.F. Schrøder
1828 (89/K) Raadmand C.B. Rogert
1830 (90/K) Louise Augusta, Hertuginde af Augustenborg
1831 (91/K) Kobbersmed H. Spies
1831 (92/D) Capitain, Buntmager C.A.P. Werner
1832 (93) Krigsraad J.V. Petersen
1834 (94) Kjøbmand E.B. Hilligsøe
1822, 1823 og 1835 (95) Mølleejer Thor Reiersen Lund
1836 (96) Consul J.M. Ellah. Ej gengivet
1837 (97) Prinds Frederik Ferdinand til Danmark
1838 (98) Smedemester C. Andresen
1839 (99) Kjøbmand K.F. Marstrand
1841 (100) Commandant på Kronborg, Generalmajor von Rothe
1845 (101) Amtmand over Frederiksborg Amt, Kammerherre, Greve H.S. Knuth
1847 (102) Proprietair Erasmus Sigismund Resch
1851 (103) Consul Severin Stiesen
1854 (104) Apotheker Schach August Steenberg
1854 (104a) Kjøbmand N.P. Kirck
1850 - 1855 (105) Bataillons Chirurg J. Bischorff
1856 (106) Kjøbmand K.F. Marstrand
1858 (107) Kammerherre Johan Carl Ernst Berling
1859 (108) Kjøbmand H.P. Rasmussen
1860 (109) Tobaksfabrikant P. Augustinus
1861 (110) Kjøbmand A.P. Hey
1865 (111) Christian, Frederik, Wilhelm, Carl. Kronprinds til Danmark
1868 (112) Slagtermester N.H. Svendsen. Ej gengivet
1869 (113) Commerceraad J.W. Heymann
1870 (114) Kjøbmand Julius Theodor Lund
1872 (115) Grosserer M. Poulsen
1873 (116) Bogbinder E. Poulsen
1874 (117) Lods C. Engelsen
1875 (118) Consul, Kjøbmand F. Stilling
1876 (119) Fabrikant W. Klenow
1877 (120) Kjøbmand Harald Jørgensen
1878 (121) Kjøbmand Frits Harder
1879 (122) Kjøbmand Harald Jørgensen
1880 (123) Proprietair L. Lichtenberg
1881 (124) Christian den Niende, Konge til Danmark
1882 (125) Consul, Kjøbmand Adalbert Sophus Vilhelm Kaas
1883 (126) Kjøbmand A. Sørensen
1884 (127) Kjøbmand Knud Waldemar Brammer
1885 (128) Overdommer, Borgmester Philip Peder Rosenstand
1886 (129) Guldsmed Waldemar Sølver
1887 (130) Fabrikant Niels Johan Hagen
1888 (131) Kjøbmand Joachim Brammer
1889 (132) Kjøbmand Engelbrecht Hilligsøe
1890 (133) Grosserer Mads Christian Holm
1891 (134) Skibsrheder, Capitain Theo Koch
1892 (135) Kjøbmand Siegfried Nichum. Ej gengivet
1893 (136) Commandant, Oberst N.C. v. Esmann
1894 (137) Kjøbmand Mathias Jensen
1895 (138) Consul, Sagfører Valdemar Hansen
1896 (139) Kjøbmand H.G. Lorentzen
1897 (140) Kjøbmand Christian Jensen
1898 (141) Bagermester C. Poggenborg
1899 (142) Teglværksejer J.C.G.P. Brammer
1900 (143) Uhrmager Kai R. Høite
1901 (144) Consul, Kjøbmand Erik Friisenberg Monrad
1902 (145) Kammerherre, Oberst L. Pontoppidan
1903 (146) Planterskoleejer, Værge for St. Olai Kirke, A. Zeiner Lassen
1904 (147) Sejl- og kompasmager N.J. Petersen
1905 (148) Direktør Carl Christensen
1907 (149) Hotelejer i Halmstad, Ludvig Bertelsen
1909 (150) Etatsraad, Fabrikant Carl Christopher Holten
1911 (151) Skibsinspektør, Kaptajn, Konsul F.C. Brünnich
1913 (152) Møbelfabrikant Emil Nielsen
1915 (153) Landstingsmand, Direktør Charles Tvede
1916 (154) 150-års jubilæumsskive
1917 (155) Generalconsul, Direktør Carl G. Johnson
1919 (156) Christian den Tiende, Konge til Danmark
1920 (157) Genforeningsskive til minde om Sønderjyllands genforening med moderlandet
1920 (158) Redaktør, Raadmand J.M. Welsch
1921 (159) Godsejer, Direktør Anders Jensen
1922 (160) Direktør Andreas Erlandsen
1924 (161) Kommandant paa Kronborg, Oberst Jens Christian Qvist
1926 (162) Vicekonsul, Direktør Fr. Hansen
1928 (163) Vicekonsul, Mølleejer C.J. Kallenbach
1929 (164) Mølleejer Vilhelm Brockhoff-Qvistgaard
1930 (165) Underdirektør Valdemar Jørgensen
1931 (166) Tømrermester Lauritz Søegaard
1932 (167) Konsul, grosserer Christian Andersen
1933 (168) Konsul, købmand Peter Svendsen
1934 (169) Murermester, sognerådsformand Carl Poulsen
1935 (170) Konsul, grosserer Georg Ejnar Olsen
1936 (171) Konsul, grosserer Georg Rasmussen
1937 (172) Ingeniør Ejner Scherffenberg-Møller
1938 (173) Direktør C.C. Klestrup
1945 (174) Fabrikant Georg Pedersen
1946 (175) Rektor Vilh.A.C. Jensen
1947 (176) Bogholder B. Lerche
1948 (177) Direktør Pippo Ronzoni
1949 (178) Politimester Kai Wineken
1950 (179) Frederik den Niende, Konge til Danmark
1951 (180) Underdirektør R. Knudsen
1952 (181) Arkitekt M.A.A. Volmar Drosted
1953 (182) Blikkenslagermester Poul B. Poulsen
1954 (183) Smedemester Jens Peter Poulsen
1955 (184) Landsretssagfører Harald Linde
1956 (185) Direktør Arne Semler-Jørgensen
1957 (186) Direktør John Brünnich
1958 (187) Civilingeniør Per Lang
1959 (188) Advokat Asger G. Berning
1960 (189) Mejeriejer Gunnar Vilholm
1961 (190) Konsul, grosserer Hans Lund
1962 (191) Lektor Kaj Rohde
1963 (192) Mølleejer Ove Kallenbach
1964 (193) Overlæge C.U. Jessen
1965 (194) Stadsingeniør Helge Ursin Knudsen
1966 (195) 200-års jubilæumsskive
1967 (196) Advokat Harald Linde
1968 (197) Advokat Eyvind Kaarsen
1969 (198) Skohandler Louis Mohr
1970 (199) Brygger cand. pharm. O.A. Bjørn Madsen
1971 (200) Toldinspektør Reinald Foldager
1972 (201) Advokat Henning Andersen
1973 (202) Oberst af artilleriet, Einar Haarby Hansen
1974 (203) Arkitekt Mads Drosted
1975 (204) Købmand Poul Nicolai Larsen
1976 (205) Stenhuggermester John Nielsen
1977 (206) Advokat Carsten Linde
1978 (207) H.K.H. Prins Henrik af Danmark
1979 (208) Elinstallatør Børge Meier
1980 (209) Tømrermester Haldur Christiansen
1981 (210) Tandlæge Jack Scherffenberg-Møller
1982 (211) Farvehandler Mogens Forsmann
1983 (212) Civilingeniør Bengt Sørensen
1984 (213) Direktør Kaj Vilholm
1985 (214) Rådgivende ingeniør Vagn Engstrøm
1986 (215) Civilingeniør K.O.B. Jørgensen
1987 (216) Civilingeniør HD og meteorolog Stig Jægerlund
1988 (217) Assurandør Palle Warlo
1989 (218) Mølleejer Sten Kallenbach
1990 (219) Købmand Bjarne Ladefoged
1991 (220) Købmand Herman Bohn Rasch
1992 (221) Fabrikant Kaj-Vilhelm Qvistgaard
1993 (222) Bryggeridirektør Ebbe H. Kristiansen
1994 (223) Kontorchef Gert Petersen
1995 (224) Skohandler Henrik Mohr
1996 (225) Sundbusdirektør Jan Lysebraate
1997 (226) Direktør Henrik Jensen
1998 (227) Civilingeniør Henrik Toxværd
1999 (228) Gårdejer Mogens Fritzbøger
2000 (229) Registreret revisor Per Toftehøj
2001 (230) Dyrlæge Lennart Svane
2002 (231) Tekstforfatter Peter Rütt
2003 (232) Ingeniør Keld Fritzbøger
2004 (233) Forskningschef Johannes Christensen
2005 (234) PR-chef Kaj Hvolgaard
2006 (235) Direktør Erik Sørensen
2007 (236) El-installatør Bent Frederik Ipsen
2008 (237) Direktør Georg Freimer
2009 (238) Læge Gunnar Holm
2010 (239) Galleriejer Erik O. Nielsen
2011 (240) Advokat Henning Storm Knudsen
2012 (241) Læge Lars Nygaard-Petersen
2013 (242) Lektor Ulrik Fønss
2014 (243) Statsaut. revisor Keld Scharling
2015 (244) Lektor Torben Prag
2016 (245) 250-års jubilæumsskive
2016 (246) John Brødbæk
2017 (247) Jens Wittløfft
2018 (248) Ebbe Falck
2019 (249a+b) Thomas Larsen
2021 (250) Peter Nørgaard
2022 (251) Allan Finne-Larsson